Karo Mets OÜ privaatsuspoliitika

Karo Mets OÜ privaatsuspoliitika

Karo Mets OÜ (edaspidi Karo Mets) privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid Karo Mets oma tegevuses kasutab ja hoiab. Karo Mets on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust.
Privaatsuspoliitika on Karo Metsa kõigi lepingute osa. Külastades Karo Metsa veebilehte, kasutades Karo Mets poolt pakutavaid teenuseid, sõlmides Karo Metsaga mistahes lepinguid, pidades Karo Metsaga lepingueelseid läbirääkimisi või esitades Karo Metsale päringuid, nõustute Privaatsuspoliitika tingimustega.

Isikuandmed
Isikuandmed on kõik andmed, mille puhul on võimalik füüsilist isikut tuvastada.
Isikuandmete hoidmise põhimõtted ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist.
Karo Mets töötleb ja säilitab vajadusel järgmisi isikuandmeid:
• Klientide ning seotud isikute kontaktinfo ja isikukoodid
• Ostu, müügi või pakkumistega kinnistutega seotud andmed kinnistus- ja metsaregistrist, kinnistu-, kasutusvalduse- ja raieõiguse andmed, metsamajandamiskava(d);
• Arvete koostamisega seotud info

Isikuandmete töötlemine Karo Mets OÜ-s
Karo Mets töötleb isikuandmeid järgmistel juhtudel
• Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;
• Kliendile pakkumise tegemiseks, teenuste osutamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks ja/või nõustamiseks;
• Lepingute tingimuste edastamiseks, lepingu tingimuste tutvustamiseks ja/või läbirääkimisteks;
• Lepingutest tulenevate kohustuste info edastamiseks;
• Arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
• Kliendiga suhtlemiseks ning kliendi päringutele vastamiseks;
Karo Mets töötleb isikuandmeid selleks, et luua kliendisuhteid, täita lepingulisi kohustusi, edastada kliendile informatsiooni, võtta vajadusel kliendiga ühendust.
Karo Mets töötleb ja säilitab isikuandmeid peale lepinguliste kohustuste täitmist edasiseks suhtluseks kliendiga
• Maakasutuse kokkulepete tegemiseks
• Info edastamiseks
• Kliendi teavitamiseks planeeritavatest raietöödest

Isikuandmete kaitse
• Karo Mets ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. kui isik on selleks Karo Metsa kirjalikult volitanud.
• Karo Mets käsitleb Kliendi kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena.